jata negara logo-spn

nama-rasmi-spn

BM   |   ENG

Perancangan Strategik SPN

BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN/TEMPOH PELAKSANAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) OUTCOME PROGRAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB PENILAIAN KEBERKESANAN
1 1.4 Pembangunan Kompetensi    Dalaman /Luaran i) Peningkatan Komptensi warga SPN a) Menghadiri kursus/seminar/latihan yang bersesuaian.  setiap tahun Pegawai hadir latihan sekurang-kurangnya 3 hari Peningkatan kemahiran, pembangunan pengetahuan dan pengembangan bakat pegawai Pentadbiran 100 % dapat dicapai (Sumber rujukan: Laporan Latihan bagi setiap pegawai)
ii) Penyediaan Program dan        Pelan Operasi Latihan, ICT, dll. b) Mewujudkan kepelbagaian              latihan  setiap tahun Menyediakan 1 Pelan Operasi Latihan Pegawai dihantar menghadiri kursus/latihan yang bersesuaian
c) Pengiktirafan dan pensijilan          terhadap kemahiran/kepakaran/    kompetensi  pegawai mengikut tahap kecekapan.  setiap tahun Sijil Penghargaaan dan penilaian SKT & LNPT yang cemerlang SKT dapat dicapai dan LNPT keseluruhan pegawai 80% dan ke atas
1.5 Penghargaan dan Pengiktirafan kepada Warga Ganjaran dan insentif         Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) dan Sijil Perkhidmatan Cemerlang (SPC) Penilaian berkala di dalam Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)  setiap tahun Satu (1) penerima APC dan dua (2) penerima SPC Penggalakan motivasi pegawai 100% dicapai. Pemberian APC dan SPC kepada pegawai yang layak menerima
1.6 Pengurusan Nilai dan Etika Audit dalaman warga SPN Soal selidik mengenai nilai dan etika  setiap tahun Satu (1) penilaian Audit Nilai dilaksanakan Meningkatkan imej organisasi melalui program peningkatan sistem penyampaian perkhidmatan Penilaian Audit Nilai dibuat menggunakan sistem interaktif JPA Malaysia

  

BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN/TEMPOH PELAKSANAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) OUTCOME PROGRAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB PENILAIAN KEBERKESANAN
1 1.7 Pembudayaan            Inovasi dan            Kreativiti Penambahbaikan           sistem sedia ada: a) Meningkatkan keupayaan sistem  sedia ada dan membangunkan         kemudahan sistem atas talian yang baru. 2018 Peningkatan pelaksanaan program Latihan dan penilaian keberkesanan Membudayakan inovasi dan kreativiti di kalangan warga serta penerapan budaya ilmu Pentadbiran Pelaksanaan Latihan dibuat dengan mencalonkan pegawai menghadiri latihan/kursus yang dibuat oleh Pejabat SUK Selangor
i) Sistem Pengurusan Latihan b) Memperbanyakkan program/kursus berkaitan inovasi dan kreativiti.  
1.8 Pemantapan            Pengurusan Kualiti Semakan semula            manual dan dokumen kualiti Mengemaskini dan memantapkan Manual Prosedur Kerja dan MyPortfolio secara berterusan.   setiap tahun Pematuhan kepada standard kualiti dan penghasilan Manual Prosedur kerja dan MyPortfolio yang kemaskini Penerimaan Sijil Kualiti serta pelaksanaan kerja yang mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan Pentadbiran Persijilan MS ISO 9001:2018
1.9 Business Process Reengineering (BPR) Penambahbaikan            proses kerja  sedia ada a) Mengenalpasti proses kerja yang tidak produktif untuk dibuat        penambahbaikan atau inovasi.
      b) Menyediakan Arahan Pentadbiran Dalaman, Garis Panduan dan          sebagainya berkaitan dengan        penambahbaikan.
      c) Pemakluman dari semasa ke              semasa.
BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN/TEMPOH PELAKSANAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) OUTCOME PROGRAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB PENILAIAN KEBERKESANAN
2 2.1 Pelantikan Pengiklanan kekosongan jawatan di akhbar tempatan (Berita Harian, Malaysia Nanban, Sin Chew Jit Poh) dan Portal Rasmi SPN Selangor a) Menyediakan deraf iklan jawatan mengikut skim perkhidmatan yang berkuatkuasa Setahun 1 kali sekurang-kurangnya 1 iklan jawatan kosong dipaparkan setiap tahun Pengisian jawatan kosong di bawah Pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Perkhidmatan 100% dapat dicapai
b) Membuat pensyoran calon layak melalui Penyata Lembaga Permulaan yang dibentangkan dalam Mesyuarat Lembaga SPN Selangor bagi tujuan pengesahan dan kelulusan tapisan serta  rancangan temuduga 1 Penyata Lembaga Permulaan bagi setiap skim perkhidmatan yang diiklankan

  

BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN/TEMPOH PELAKSANAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) OUTCOME PROGRAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB PENILAIAN KEBERKESANAN
2 2.2 Pengesahan Dalam Perkhidmatan i) Menggunapakai Peraturan 27, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Selangor (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. Semak dokumen permohonan seperti berikut:   setiap tahun Mengeluarkan keputusan pengesahan dalam perkhidmatan dalam tempoh 4 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima Pengesahan dalam Perkhidmatan pegawai awam Negeri Selangor dilaksanakan Perkhidmatan Proses Pengesahan dalam Perkhidmatan dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya dokumen permohonan telah lengkap diterima
i. Nama dan Jabatan.
ii. Jawatan.
iii. Jadual Ketiga - Borang perakuan Pengesahan dalam perkhidmatan  (Peraturan 27).
iv. Lampiran A - Kenyataan berkenaan         peperiksaan-peperiksaan yang disyaratkan pegawai berkenaan mesti lulus beserta tarikh-tarikh lulus.
v. Surat Akuan Doktor Pegawai.
(Sekiranya belum di kemukakan keSuruhanjaya ini).
vi. Lampiran B - Surat pertuduhan tatatertib, surat keputusan Lembaga Tatatertib atau perakuan khas Ketua Jabatan berjawatan Ketua Pengarah atau Timbalannya bagi pegawai yang melakukan kesalahan tatatertib dalam tempoh percubaan (sekiranya berkaitan)
ii) Pekeliling, Surat Pekeliling,  Surat Edaran yang diterima pakai oleh Pentadbiran  Kerajaan Negeri Selangor. vii. Borang opsyen bersetuju/tidak                 bersetuju memilih skim KWSP mengikut Subseksyen 6A(1) Akta Pencen 1980 (peraturan 35).
iii) Manual Kualiti seksyen 7.5.1 viii. Salinan kenyataan perkhidmatan yang       dikemaskini dan diakui sah oleh                          Ketua Jabatan

  

BIL STRATEGI PROGRAM TINDAKAN TAHUN/TEMPOH PELAKSANAAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) OUTCOME PROGRAM BAHAGIAN BERTANGGUNGJAWAB PENILAIAN KEBERKESANAN
2 2.3 Pemberian Taraf Berpencen i) Mengguna pakai Peraturan 27, Peraturan-Peraturan   Pegawai Awam Negeri          Selangor (Pelantikan,            Kenaikan Pangkat dan           Penamatan Perkhidmatan 2005. Menerima permohonan pemberian taraf berpencen daripada Jabatan dan semak :-                                                                         i. Borang Opsyen bagi Skim KWSP                         ii. Kenyataan Perkhidmatan                                   iii. Semak Perakuan Pemberian Taraf Berpencen Setiap tahun Mengeluarkan keputusan PemberianTaraf Berpencen dalam tempoh 4 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima Pemberian Taraf Berpencen pegwai awam Negeri Selangor dapat dilaksanakan mengikut tempoh masa ditetapkan Perkhidmatan Proses Pemberian Taraf Berpencen  dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya dokumen permohonan telah lengkap diterima
ii) Pekeliling, Surat Pekeliling, Surat Edaran yang diterima pakai oleh Pentadbiran              Kerajaan Negeri Selangor    
iii) Manual Kualiti seksyen 7.5.1    
2.4 Penamatan Perkhidmatan i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Selangor (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005. a) Menyediakan Kertas Cadangan            Penamatan Perkhidmatan untuk dibawa ke Mesyuarat Lembaga SPN Selangor Kertas Cadangan dibentang dan dipersetjui dalam mesyuarat Lembaga SPN Selangor Kawalan pematuhan kepada peraturan yang berkuatkuasa Penamatan Perkhidmatan dibuat mengikut keperluan kes
ii) Manual Kualiti seksyen 7.5.1 b) Menyediakan Surat  Notis                Penamatan Perkhidmatan dengan notis 30 hari setelah Lembaga SPN Selangor  memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut Mengeluarkan surat keputusan Penamatan Perkhidmatan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh keputusan mesyuarat Lembaga SPN Selangor

Kemaskini pada 2020-08-06 11:48:39 daripada Vox Administrator

  •  
  • Email this page
  • 2213
© Hakcipta 2015 SPN
Paparan terbaik: IE11 / Firefox / Google Chrome terkini dengan resolusi melebihi 1024x768px
  • MyGov Mampu MSC
  • JPA IIM   KSN
  • 1Malaysia SPA SPR BPA
Hari Ini229
Jumlah Pelawat718657

Tarikh Kemaskini 04-10-2023 Jumlah Pelawat : 718657